0314-365666

uw partner in AV-techniek

Algemene voorwaarden T3 Live

Artikel 1 Toepasbaarheid

1)   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van T3 Live, alsmede op alle overeenkomsten tussen T3 Live en opdrachtgever (als hierna omschreven), op grond waarvan T3 Live aan de opdrachtgever één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.

2)   Onder de diensten als bedoeld in lid 1 worden onder meer begrepen het verlenen van audio-, video- en belichtingsfaciliteiten ten behoeve van radio-, televisie- en theaterproducties alsmede concerten, congressen, productpresentaties en evenementen, een en ander in de ruimste zin des woords. Daarnaast het (technisch) produceren en coördineren van (gedeelten) van evenementen, concerten, congressen, productpresentaties, theaterproducties, een en ander in de ruimste zin des woords.

3)   Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-) persoon, die met T3 Live een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

4)   Onder zaken wordt binnen deze voorwaarden verstaan: hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van T3 Live.

5)   Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen T3 Live en opdrachtgever en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele aanvullende voorwaarden van opdrachtgever worden door T3 Live niet aanvaard, mits een schriftelijke acceptaties daarvan door T3 Live.

6)   De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen 

1)   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van T3 Live niet langer geldig dan dertig 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.

2)   Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.

3)   Binnen een aanbieding gaat T3 Live er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan T3 Live te worden opgegeven. Eventueel kan dit verduidelijkt worden door middel van een locatiebezoek. T3 Live zal dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in welke mate daarmee door T3 Live rekening is gehouden.

4)   Aanbiedingen, alsmede door T3 Live (of in opdracht van T3 Live) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van T3 Live en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van T3 Live niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

5)   T3 Live behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Overeenkomst

1)   Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met T3 Live eerst tot stand nadat T3 Live en de opdrachtgever een opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2)   Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/ of toezeggingen die door personeel van T3 Live zijn gedaan, zijn slechts bindend indien deze door T3 Live schriftelijk zijn bevestigd.

3)   Voor leveranciers en/ of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4)   Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever uitsluitend te beoordelen door T3 Live voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5)   T3 Live is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens te presenteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6)   T3 Live is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst alvorens verder te presteren, van de opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

7)   De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van T3 Live niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op door T3 Live te verlenen diensten of op door T3 Live te leveren zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 9 van dit artikel bepaalde, zal T3 Live in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.

8)   De inzet door de opdrachtgever van door T3 Live geleverde diensten voor co-producties met een of meerdere derde(n) moet door de opdrachtgever schriftelijk aan T3 Live worden bericht. Jegens T3 Live is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

9)   Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk geschiedt voor het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/ of de levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval annulering te allen tijde alle eventuele gemaakte voorbereidingskosten door T3 Live aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan vijf werkdagen voor het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de opdrachtgever, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vindt de annulering plaats later dan vijf werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

10)   De financiële verplichtingen van T3 Live jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door T3 Live moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/ of ingehuurde apparatuur of technici, zullen eveneens volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Prijzen

1)   Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2)   Tenzij anders is vermeld, zijn de prijzen van T3 Live: -­   gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en overige kosten. -­   gebaseerd op levering vanaf het hoofdkantoor van T3 Live. -­   exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen. -­   Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering vermeld in euro’s. Indien vermeld in een andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de euro doorberekend.

3)   Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is T3 Live bevoegd om eventuele kosten verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten de schuld van T3 Live in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook is T3 Live bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

4)   Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel de diensten voor een langere periode verlangt dan is overeengekome en T3 Live in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de overeenkomst worden vastgelegd. Pas na ondertekening van het supplement zullen de toegevoegde diensten worden verleend. De toegevoegde diensten zullen in rekening worden gebracht en dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 17 bepaalde.

Artikel 5 Oplevertijd en oplevering

1)   Onder oplevertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de opdrachtgever ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/ of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/ of werkzaamheden moeten zijn verricht.

2)   De opgave van oplevertijden geschiedt altijd bij een schatting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3)   Een overeengekomen oplevertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van T3 Live zijn en de vooruitbetaling, indien deze van toepassing is, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid door middel van het gevraagde voorschot is verstrekt.

4)   T3 Live is verplicht de opgegeven oplevertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is T3 Live is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

5)   Overschrijding van de opgegeven oplevertijd verplicht T3 Live niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren of afname te weigeren.

6)   Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken vanaf het hoofdkantoor van T3 Live.

7)   Levering in gedeelten (deelladingen) is steeds toegestaan. Voornoemde deelladingen kan T3 Live afzonderlijk factureren. Dan is de opdrachtgever verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze voorwaarden.

8)   Wanneer de zaken na het verstrijken van de oplevertijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen staan zij ter zijne beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen van zaken is T3 Live bevoegd opslagkosten in rekening te brengen.

9)   Geringe afwijkingen van de geleverde dan wel verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de opdrachtgever nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

10)   De opdrachtgever is verplicht het geleverde dan wel de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekortkomingen of beschadigingen dienen overeenkomstig in artikel 14 van deze voorwaarden aan T3 Live kenbaar te worden gemaakt.

11)   Indien ook werkzaamheden buiten het hoofdkantoor van T3 Live zijn overeengekomen dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat het werk bij aankomst direct kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaak te maken voor T3 Live zijn personeel en eventuele aan te voeren materialen. Voorts is opdrachtgever gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en degelijk werklicht te voorzien, eventuele nodige hulpwerktuigen als hijswerktuigen en hoogwerkers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van de werkzaamheden van T3 Live zullen belemmeren of vertragen.

12)   T3 Live is bevoegd voor realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.

13)   Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. T3 Live zal een specificatie van die kosten aan de opdrachtgever doen toekomen.

14)   Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de opdrachtgever krachtens de overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, waaronder begrepen, scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en geluidsdragers en dergelijke en de opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig, ongeacht de oorzaak, nakomt, zullen overeengekomen tijdstippen en tijden waar mogelijk worden gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fataal termijn leidt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 3.10 en 3.11 bepaalde van toepassing.

Artikel 6 Verhuur

1)   Huurovereenkomsten zijn onderdeel van deze algemene voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.

2)   Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘Opdrachtgever’ moet in het voorkomende geval mede ‘Huurder’ worden verstaan.

3)   Onder verhuurder wordt in dit artikel verstaan: T3 Live. Onder huurder wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die apparatuur van de verhuurder huurt of anderszins van verhuurder ter beschikking krijgt. De huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde ‘Opdrachtgever’ onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken en diensten. Onder apparatuur wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en belichtingstechniek, alsmede muziek gerelateerde apparatuur, sfeerlicht (objecten) en overige zaken die verhuurder voor verhuur of overige gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabeling, verpakkingsmaterialen, etc.

4)   De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur op een degelijke wijze gebruiken en zal zorgdragen voor een behoorlijke en veilige

opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.

5)   De huurder zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur hiervan onmiddellijk melding maken aan de verhuurder met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan direct aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal c.q. vernielingsschade heeft plaats gevonden en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.

6)   De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebruikte onderwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.

7)   De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.

8)   De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van minimaal één dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9)   Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de huurder in door de verhuurder verstrekte verpakking.

10)   De huurder is zich ervan bewust dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.

11)   De apparatuur moet door de huurder bij het magazijn van de verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging van de apparatuur is de huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreven wordt alsmede het aantal dagen dat de schadeherstelling van de apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlening van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.

12)   De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders is overeengekomen, dient huurder de huurprijs binnen 14 dagen te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/ of reinigen van de gehuurde apparatuur.

13)   De huurder dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst te verzekeren voor schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde.

Artikel 7 Verzekeringen

1)   Verhuurder heeft de apparatuur uitsluitend verzekerd tegen diefstal

2)   Het dekkingsgebied van de verzekering is Nederland

3)   Niet verzekerd is verlies, diefstal zonder sporen van braak , diefstal uit een (vracht)auto die onbeheerd is achtergelaten en schade toegebracht aan de materialen door huurder of derden.

4)   Indien de apparatuur aan een mogelijkerwijs groter risico op schade dan bij normaal gebruik en/ of normale omstandigheden bloot komt te staan, is de huurder gehouden de verhuurder daarvan tevoren in kennis te stellen en zich ervan te vergewissen of verhuurder in dat geval bereid is tot verhuur over te gaan, al of niet onder dekking van een door huurder af te sluiten aanvullende verzekering.

5)   In geval van verlies, diefstal of schade, dient de huurder te handelen volgens het in artikel 6.5 bepaalde.

6)   De verhuurder is gerechtigd de schade aan de apparatuur, voor zover die niet door haar verzekeraar wordt gedekt, op de huurder te verhalen.

Artikel 8 Klachtenregeling en beoordelingen

1)   Een beoordeling van de te leveren zaken vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der zaken, gebruikelijke standaardprocedures. Beoordelingen van verrichte werkzaamheden en/ of verrichte diensten geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

2)   De opdrachtgever is slechts gerechtigd bijzondere beoordelingen dan wel een beoordeling elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

3)   T3 Live draagt er zorg voor dat de door haar te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en de door haar te leveren zaken van deugdelijke kwaliteit zijn.

4)   Betreffende ter beschikking gestelde apparatuur: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technische apparatuur en deze apparatuur functioneert niet naar behoren, voldoet niet aan redelijkerwijs te stellen eisen van kwaliteit of wijkt af van hetgeen is overeengekomen, zal T3 Live onverminderd het in lid 5 van dit artikel en artikel 13 bepaalde, te zijner beoordeling en voor zijn rekening voor zo spoedig mogelijk herstel of vervanging zorgdragen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de opdrachtgever plaatsvinden, indien T3 Live aantoont dat een onjuist en/ of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de opdrachtgever herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodanige termijn mogelijk dat het met de opdrachtgever overeengekomen kan worden bereikt, dan is T3 Live, alsmede de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de aantoonbaar geleden schade, zulks met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde. Klachten met betrekking tot ter beschikking gestelde technische apparatuur worden slechts in behandeling genomen, indien zij uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij T3 Live zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, mondeling ingediende klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk te worden bevestigd.

5)   Betreffende ter beschikking gesteld personeel: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technisch personeel, draagt T3 Live er zorg voor dat het ter beschikking gestelde en met de bediening van de apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van de te verrichten taak te verzorgen. Ten aanzien van de door T3 Live ter beschikking te stellen personeelsleden geldt dat T3 Live bij zijn keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met door de opdrachtgever aan T3 Live verstrekte informatie omtrent de uit te voeren werkzaamheden, alsmede met de haar bekende hoedanigheden en ervaringen van de in aanmerking komende personeelsleden. T3 Live is daarbij overigens geheel vrij in deze. Voldoet een beschikbaar gesteld personeelslid van T3 Live volgens de opdrachtgever niet redelijkerwijs aan deze te stellen eisen, dan zal, binnen vier uur nadat van die ongeschiktheid is gebleken, opdrachtgever T3 Live daarover met opgaven van de bezwaren inlichten. T3 Live zal in dat geval zo mogelijk – bij beschikbaarheid – het betreffende personeelslid vervangen. De daardoor veroorzaakte extra reis- en/ of verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6)   Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken: In geval de verleende diensten betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken zal T3 Live, in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of vervanging van de zaak zorgdragen. Indien het verlies of beschadiging van de zaak echter aan de opdrachtgever is te wijten zullen de kosten van herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij komen.

7)   Betreffende uitbesteding: T3 Live verplicht zich uitbesteding slechts te laten geschieden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van T3 Live. Indien T3 Live zijn verplichtingen tot het verlenen van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed is het jegens de opdrachtgever nimmer tot meer gehouden dan waartoe degene aan wie T3 Live heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen ‘derde’, jegens T3 Live gehouden is. T3 Live zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichting nakomt en zal daartoe zo nodig – naar oordeel van T3 Live – voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht T3 Live het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of economisch niet verantwoord, dan zal T3 Live op daartoe strekkende verzoek van de opdrachtgever zijn rechten jegens derde overdragen aan de opdrachtgever.

Artikel 9 Reparaties en onderhoud

1)   Het onder lid 1 t/m 11 van dit artikel bepaalde is bedoeld voor reparaties en onderhoud, voor zover niet voortkomend uit de garantiebepaling van T3 Live.

2)   T3 Live is vrij om verzoeken tot reparatie en/ of onderhoud te weigeren.

3)   Indien de opdrachtgever tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zal T3 Live deze naar beste inzicht verstrekken echter zonder enige verplichting onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. T3 Live zal nimmer een reparatie uitvoeren tegen overeengekomen vaste prijs.

4)   Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed zal T3 Live alvorens de reparatie verder uit te voeren, overleg plegen met de opdrachtgever. Indien dit overleg niet binnen een redelijke termijn, om welke reden dan ook, heeft kunnen plaatsvinden zal T3 Live de reparatie alsnog verder uitvoeren.

5)   De opdrachtgever is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden door middel van contante betaling aan T3 Live te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de zaken, na reparatie, ter beschikking van de opdrachtgever staan. T3 Live is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten van de reparatie te verlangen.

6)   Gerepareerde zaken staan ter beschikking van de opdrachtgever in het magazijn van T3 Live, alwaar de opdrachtgever zich bij afhalen van de zaken dient te vergewissen van een goed, dat wil zeggen binnen de grenzen van het nog mogelijke, uitgevoerde reparatie. Op reparaties zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, voor zover het geen elektronische onderdelen betreft.

7)   Indien, nadat een reparatie uitgevoerd is, de opdrachtgever de gerepareerde zaak niet binnen 90 dagen ophaalt en betaalt, staat het T3 Live vrij om de zaak te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten, aan de opdrachtgever over te maken.

8)   T3 Live kan de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De opdrachtgever heeft dan ook geen recht om bij overschrijding van dat termijn, betaling te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen.

9)   Onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten onder gedetailleerde omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden, wederzijdse verplichtingen en de eventuele garantievoorwaarden. Veelal betreft dit periodieke werkzaamheden tegen een vaste prijs, in welk geval T3 Live aan de prijsafspraak gebonden is.

10)   Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien uitdrukkelijk bij de opdracht tot reparatie of onderhoud is overeengekomen.

11)   De te repareren of gerepareerde zaak/ zaken bevinden zich bij T3 Live voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 10 Vervoer

1)   Indien de opdrachtgever T3 Live – zonder nadere aanwijzingen – verzoekt de zaken te verzenden wordt de wijze van verzending en verpakking door T3 Live op een zo goed mogelijk manier verzorgd.

2)   Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico en rekening van de opdrachtgever, in door T3 Live verstrekte verpakking.

3)   Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens het vervoer van het gehuurde, het risico voor verlies of beschadiging van de apparatuur van het gehuurde. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1)   T3 Live is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de opdrachtgever geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen T3 Live en de opdrachtgever op grond waarvan T3 Live aan de opdrachtgever één of meer producten levert en/ of verhuurt en/ of één of meer bepaalde werkzaamheden en/ of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.

2)   Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is T3 Live in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverd of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

3)   In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen T3 Live en de opdrachtgever op grond waarvan T3 Live aan de wederpartij één of meer producten levert en/ of verhuurt en/ of één of meer bepaalde werkzaamheden en/ of diensten verricht, is T3 Live slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van T3 Live voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirect schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

4)   T3 Live is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van oplevertermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever.

5)   De door T3 Live te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen T3 Live en de opdrachtgever op grond waarvan T3 Live aan de opdrachtgever één of meer producten levert en/ of verhuurt en/ of één of meer bepaalde werkzaamheden en/ of diensten verricht, beperkt tot 50% van de gefactureerde of factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de in rekening gebrachte facturen (exclusief omzetbelasting) over de laatste zes maanden. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van T3 Live in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van T3 Live. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de wederpartij bedongen en door T3 Live verleende creditnota’s.

6)   In geval van een onrechtmatige daad van T3 Live, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor T3 Live rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is T3 Live slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

7)   Aansprakelijkheid van T3 Live voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8)   Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel van T3 Live enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook is deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot een bedrag dat door een verzekering van T3 Live wordt uitgekeerd.

9)   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij T3 Live heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens T3 Live vervalt één jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen dit termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

10)   De opdrachtgever garandeert T3 Live dat de opdrachtgever toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door T3 Live te laten vastleggen op geluid- en/ of beeld- en/ of informatiedragers.

11)   De opdrachtgever vrijwaart T3 Live voor alle schade die T3 Live mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door T3 Live geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: aanspraken van derden, werknemers van T3 Live daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in zijn bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door T3 Live geleverde producten of diensten die door de opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld; alle vorderingen van auteursrechthebbende, voortvloeiende uit een handelen van T3 Live in het kader van een opdracht van en/ of overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 12 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtgever

ALGEMEEN

1)   Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van T3 Live is het de opdrachtgever niet toegestaan haar eigen of van derden betrokken personeel en/ of apparatuur in of in combinatie met een door T3 Live ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken, indien en voor zover deze middelen ook door T3 Live ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling in die situatie gebruikelijk is.

2)   T3 Live bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door T3 Live ter beschikking gestelde technische apparatuur. De opdrachtgever is gehouden de instructies die T3 Live daaromtrent geeft uit te voeren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de door T3 Live ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van instructies van T3 Live.

BETREFFENDE (NIET) TOEGESTAAN GEBRUIK

1)   De opdrachtgever is verplicht aan T3 Live voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/ of te verhuren zaken/ apparatuur benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan, verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is T3 Live gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te schorten, totdat een voor T3 Live aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft T3 Live ook indien na verleende toestemming in de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.

2)   T3 Live kan haar onder lid 1 van deze sub-artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de opdrachtgever met het door T3 Live voor rekening van de opdrachtgever laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door T3 Live gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.

3)   T3 Live is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 1 van dit sub-artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding of enige andere maatregel.

4)   Ook na verleende toestemming door T3 Live blijft uitsluitend de opdrachtgever voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en) verantwoordelijk en draagt de opdrachtgever het risico in die aangelegenheid. De opdrachtgever is zowel jegens T3 Live als jegens derden aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met een gebruik als onder lid 1 van dit sub-artikel bedoeld, en vrijwaart T3 Live in deze aangelegenheid.

5)   De onder lid 1 t/m 3 van dit sub-artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens T3 Live worden gegeven respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezig, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van T3 Live. Indien T3 Live toestemming weigert zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden.

BETREFFENDE TECHNISCHE APPARATUUR

1)   Het is de opdrachtgever niet toegestaan door T3 Live ter beschikking gestelde en/ of verhuurde technische apparatuur voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is T3 Live gerechtigd de overeenkomst direct tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen. De opdrachtgever verleent T3 Live hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De opdrachtgever zal de apparatuur op een correcte manier gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd ontvangen aan T3 Live terug geven.

2)   Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, daaronder begrepen het leggen van beslag, is de opdrachtgever verplicht T3 Live direct schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.

BETREFFENDE TECHNISCH PERSONEEL

1)   De opdrachtgever is niet gerechtigd de door T3 Live ter beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te laten verrichten dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en).

2)   De opdrachtgever is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter beschikking te stellen.

3)   De opdrachtgever is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende CAO in acht te nemen.

4)   De opdrachtgever is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW ten aanzien van ter beschikking gestelde personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door T3 Live ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 13 Overmacht

1)   Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt zoals beschreven in artikel 6:75 BW.

2)   In geval van overmacht heeft T3 Live het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat T3 Live daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

3)   Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, dan kunnen beide partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door T3 Live gemaakte kosten.

4)   Indien T3 Live bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is T3 Live gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te facturen en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen binnen 14 dagen, indien nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze werkzaamheden/ facturering kunnen worden gezien als een afzonderlijke transactie.

Artikel 14 Reclames

1)   Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht dagen na (af-)levering van zaken, ofwel nadat werkzaamheden en/ of diensten zijn verricht, aan T3 Live schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

2)   Indien de reclame door T3 Live gegrond wordt bevonden, is T3 Live uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel ofwel vervanging van de ondeugdelijke (delen van) zaken ofwel het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van T3 Live. Ondeugdelijke zaken dienen direct vrachtvrij aan T3 Live te worden opgestuurd.

3)   Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken aan de opdrachtgever worden overhandigd, direct aan T3 Live kenbaar worden gemaakt. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij T3 Live te worden ingediend.

4)   Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de opdrachtgever geacht de geleverde zaken, respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/ of diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens T3 Live.

Artikel 15 Garantie

1)   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert T3 Live door T3 Live verrichte werkzaamheden en/ of diensten, alsmede door T3 Live geleverde nieuwe zaken tegen materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van twaalf maanden.

2)   T3 Live garandeert dat alle door T3 Live geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en dat de montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege T3 Live zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).

3)   Herstel buiten het kader van deze garantie zal door T3 Live in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

4)   Al de garantieverplichtingen van T3 Live vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.

5)   Indien blijkt dat de opdrachtgever ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/ haar rekening.

6)   Volledige garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/ of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/ of herstel tot ten hoogste het bedrag dat deze bij uitvoering in Nederland zou zijn geweest.

7)   In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald gelden voor tweedehands zaken de navolgende bepalingen: tweedehandszaken zijn zaken die als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan wel (anderszins) zijn gebruikt. Daarnaast wordt er van tweedehands zaken uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op het moment van aflevering en worden geen garantiebepalingen of aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

1)   T3 Live blijft eigenaar van alle aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien T3 Live in het kader van (verkoop) overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden en/ of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook vorderingen betrekking hebbende op deze werkzaamheden en/ of diensten van T3 Live geheel zijn voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die T3 Live tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens T3 Live.

2)   Zolang het eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen.

3)   Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, verplicht de opdrachtgever zich op eerst daartoe strekkend verzoek van T3 Live zijn/ haar medewerking te verlenen aan het (doen) vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in art. 3:92 lid 2 BW vermelde, die T3 Live uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben.

4)   De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van T3 Live te bewaren.

5)   De opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan T3 Live op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra T3 Live dit verzoekt, door de opdrachtgever aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van T3 Live op de opdrachtgever.

6)   Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens T3 Live tekortschiet of T3 Live goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is T3 Live gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.

7)   Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijk koopprijs, verminderd met de kosten die T3 Live door en voor terugneming heeft gemaakt.

Artikel 17 Betaling

1)   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bankrekening, binnen de door T3 Live gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.

2)   Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door T3 Live gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3)   In gevallen dat de opdrachtgever: -­   in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom belegd; -­   komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; -­   enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt; -­   nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; -­   overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf -­   heeft T3 Live door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door T3 Live verrichte diensten en/ of werkzaamheden en/ of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd heeft T3 Live recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.

4)   T3 Live is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de opdrachtgever (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van haar verplichting. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van T3 Live geeft T3 Live het recht de (resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van T3 Live op schadevergoeding.

5)   Indien de opdrachtgever zowel debiteur alsook crediteur is van T3 Live, is T3 Live gerechtigd tot verrekening van haar schuld.

 Artikel 18 Rente en Kosten

1)   Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, tevens wanneer er uitstel van betaling is overeengekomen.

2)   Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

Artikel 19 Dienstverlening en adviezen

1)   Ten aanzien van overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/ of het verrichten van diensten is, indien opgesteld, het projectvoorstel en/ of de projectbeschrijving als tussen partijen overeengekomen bepaald voor de inhoud en omvang van de door T3 Live te verrichten werkzaamheden en/ of diensten.

2)   Adviezen worden door T3 Live naar beste kennis van zaken aangegeven. T3 Live aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen onder meer betreffende, doch niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de opdrachtgever in te schakelen derden en/ of aan te schaffen materialen/ zaken.

3)   T3 Live’s advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 20 Geheimhouding

1)   Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden wordt verstaan alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.

2)   Onder vertrouwelijk informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: alle schriftelijk, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/ of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is alle product-, marketing-, klant-, en/ of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/ of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt alle documentatie, data, tekeningen, benchmark testen en/ of gegevens, specificaties, objectcodes, sourcecodes, productiemethodes, technologieën en/ of overige informatie welke verstand houdt met door T3 Live, dan wel door T3 Live in te schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/ of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt. Iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

3)   De verplichtingen van de opdrachtgever gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat deze van algemene bekendheid en/ of voor het publiek toegankelijk is of deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enig geheimhoud verplichting voordat deze door T3 Live aan hem worden verstrekt.

Artikel 21 Toepassing van recht en geschillen

1)   Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van T3 Live, alsmede op de uitvoering daarvan door T3 Live, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2)   Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van T3 Live bevoegde rechter.

3)   Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet T3 Live recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 22 Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

1)   T3 Live heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2)   Wijzigingen en/ of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

3)   Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/ of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij ‘oude’ bepaling.